top of page

71. Zhitong Chen#, Guojun Chen#, Richard Obenchain, Rui Zhang, Fan Bai, Tianxu Fang, Hanwen Wang, Yingjie Lu, Richard E. Wirz*, Zhen Gu*

      "Cold atmospheric plasma delivery for biomedical applications", Materials Today, 54, 153 (2022)

Click here to access the paper!

bottom of page